Tel. 020-4650745 020-8943151

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Van kracht: 22 mei, 2018.

Welkom op de Cursad website!

Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het (passief) bekijken van Cursad’s websites enerzijds en het actief gebruik van services zoals de Cursad Academy, Cursad Forum en Cursad App als diensten voor geregistreerde Cursad gebruikers. Cursad websites en services zijn eigendom van Cursad Smart Application BV.

Aangezien sommige van onze Services mogelijk uit software bestaan die naar uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat kan worden gedownload, gaat u ermee akkoord dat we deze software automatisch kunnen bijwerken en dat deze Voorwaarden op dergelijke updates van toepassing zijn. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en neem contact met ons op als u vragen hebt. Door onze website te bezoeken en/of Services te gebruiken, gaat u, inclusief het beleid waarnaar wordt verwezen in deze Voorwaarden (zoals ons Privacy beleid en Cookiebeleid), akkoord met deze Voorwaarden.

Wie mag onze diensten gebruiken?

U mag onze Services mogen en kunnen alleen worden gebruikt als uw organisatie een bindend contract met Cursad heeft gesloten en alleen in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten. Wanneer u een Cursad-website account aanmaakt en om gebruik te maken van het Cursad Forum of Cursad Academy, moet u ons juiste en volledige informatie verstrekken. Aan de hand van deze gegevens bepaald de beheerder of u de toegang kan worden verleend.

Onze licentie voor jou

Onderworpen aan deze Voorwaarden en ons beleid (inclusief het Beleid voor acceptabel gebruik, Erecode en cursus specifieke deelnamevereisten en andere voorwaarden), verlenen we u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om onze Services te gebruiken. U mag de inhoud van onze Services alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik downloaden, tenzij u Cursad’s schriftelijke toestemming hebt verkregen om de inhoud anderszins te gebruiken. U stemt er ook mee in dat u slechts één gebruikersaccount zult maken, openen en / of gebruiken en dat u deze niet zult delen met derden voor toegang tot informatie in uw account. Het gebruik van onze Services geeft u geen eigendom van intellectuele eigendomsrechten op onze Services of de inhoud die u gebruikt.

Cursus Wijzigingen

Hoewel we trots zijn op onze nauwkeurig samengestelde cursussen, kunnen zich onverwachte gebeurtenissen voor doen. Cursad behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren, te onderbreken of om de inhoud van een cursus te wijzigen. De aangeboden cursussen zijn onderhevig aan de onderstaande Disclaimer en Beperking van Aansprakelijkheid.

Cursus Erkenning

Cursad geeft geen erkenning of certificaat van een gevolgde cursus af. Cursad cursussen worden als voorbereidings-, instructie – en/of naslagwerk bij het gebruik van Cursad; Cursad Modules, Cursad Functies, Cursad Procedures of Cursad App. Het doorlopen van een Cursad digitale instructie kan voorwaarde zijn voor het verkrijgen van toegang van een App of module.

Uw Content

Met de Services kunt u uw inhoud delen, met Cursad, instructeurs en / of andere gebruikers. U behoudt daarvan alle intellectuele eigendomsrechten, en bent verantwoordelijk voor de door u toegevoegde gedeelde gebruikerscontent.

Hoe Cursad en anderen Gebruikersinhoud kunnen gebruiken

Voor zover u Gebruikerscontent verstrekt, verleent u Cursad een volledig overdraagbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor het kopiëren, distribueren, wijzigen, creëren van afgeleide werken op basis van, publiekelijk presteren, openbaar weergeven, en is daarmee als de Gebruikerscontent te gebruiken. Deze licentie verleent Cursad het recht om Cursad gebruikende instellingen te machtigen om Gebruikerscontent te gebruiken met hun geregistreerde medewerkers. We behouden ons het recht voor om Gebruikerscontent te verwijderen of aan te passen om welke reden dan ook, inclusief Gebruikerscontent waarvan wij denken dat deze Voorwaarden schendt.

Terugkoppeling

We verwelkomen uw suggesties, ideeën, opmerkingen, reacties en andere feedback met betrekking tot de Services (“Feedback”). Door Feedback in te dienen, verleent u ons het recht om de Feedback zonder enige beperking of enige compensatie voor u te gebruiken. Door uw feedback te accepteren, doet Cursad geen afstand van enig recht op soortgelijke of gerelateerde feedback die eerder bekend was bij Cursad, ontwikkeld door zijn werknemers of aannemers, of verkregen van andere bronnen.

Veiligheid

Wij geven om de veiligheid van onze gebruikers. Hoewel wij continue waken over de beveiliging van uw account en gerelateerde informatie, kan Cursad niet garanderen dat niet-geautoriseerde derden onze veiligheidsmaatregelen niet zouden kunnen verslaan.

Wij verzoeken u daarom ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account door een e-mail te sturen naar security@cursad.eu

Inhoud van derden

Cursad aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van content van derden, zoals (ongepaste) reacties op fora berichten en instructies.

Auteursrecht en handelsmerkbeleid

Cursad respecteert de intellectuele eigendomsrechten van onze gebruikers, deelnemende instellingen en andere derde partijen en verwacht van onze gebruikers dat ze hetzelfde doen bij het gebruik van de Services. We hebben het auteursrecht- en handelsmerkbeleid van Cursad gedeponeerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Onderwijs onderzoek

Cursad zet zich in voor het verbeteren van de ondersteuning en instructies. Daartoe kunnen na het doorlopen van cursussen vragen worden gesteld. Antwoorden zullen doorgaans op geaggregeerd niveau worden verzameld. Uw persoonlijke identiteit en/of respons zal nimmer openbaar worden gemaakt.

Onze services aanpassen en beëindigen
We zijn voortdurend bezig met het veranderen en verbeteren van onze Services. We kunnen functies, functies of vereisten toevoegen of verwijderen en we kunnen een Service geheel opschorten of stopzetten. Cursad kan uw gebruik van een Service om welke reden dan ook beëindigen.  Cursad Academy en Cursad Forum zijn voor geregistreerde Cursad-gebruikers Services waarvoor de toegang gratis is. Als toegang wordt beëindigd volg geen compensatie. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van onze gratis Services (Cursad Academy en Cursad Forum). Het gebruik van Cursad App maakt onderdeel uit van de Cursad Cloud Overeenkomst met Cursad gebruikende instelling.

Disclaimer

Op Cursad’s betaalde services is continue ontwikkeling, ondersteuning en rechten op garantie zijn van toepassing. Organisaties beoordelen vooraf de toepasbaarheid van de services binnen hun instelling. Cursad draagt zorg voor de continuïteit en beschikbaarheid van de services. Functionele wensen welke een algemeen breed toepasbaar karakter dragen worden binnen een opgegeven tijdpad ontwikkeld. Rechten en plichten zijn nader omschreven in de per instelling afgesloten Cursad Cloud Overeenkomst.

Cursad’s gratis services worden geleverd “As Is” en zonder Service Level Ondersteund. Onderbreking van de beschikbaarheid geeft geen recht op compensatie.

Beperkte aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, is Cursad Smart Application BV. niet aansprakelijk in het geval services voor indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of straffende schade, of verlies van winst of inkomen, direct of indirect, of verlies van gegevens, gebruik, goodwill, gevolgschade, of andere materiele verliezen als gevolg van:

  1. Toegang tot of het gebruik van of het niet kunnen verkrijgen van toegang of het gebruik van services.
  2. Gedragingen of inhoud van derden, lasterlijk, aanvallend of illegaal gedrag
  3. Ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van de inhoud of informatie van derden

In geen geval zal de totale de aansprakelijkheid van services van via Cursad’s websites in geen geval meer kunnen bedragen dan het totaal bedrag van de vergoedingen door Cursad ontvangen voor betaalde diensten tijdens de afgelopen zes maanden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in de Cursad-partijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, uitgaven en schadevergoedingen, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten, gemaakt door een derde partij met betrekking tot: (a) uw gebruik of poging tot gebruik van de Services in strijd met deze Voorwaarden; (b) uw overtreding van enige wet of rechten van een derde partij; of (c) Gebruikerscontent, inclusief maar niet beperkt tot enige claim van inbreuk op of verduistering van intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten. 

WhatsApp chat